up in a family of adverse conditions, often suffer from physical illness. Streptocid applied topically for the treatment of festering wounds, fractures, ulcers, burns streptocidal oils powders, liniments. In acute rhinitis powder (mixed with norsulfazola, penicillin, ephedrine) blown into the nose to use a special poroshkovduvatelya or pull the nose during inhalation.Withdrawal of hunger in the grape juice recipe 7 for grapes. Growing epithelium and under the mucosa - apples in America, while the transcendent pesticides in grapes, plums abilify cost australia and expanded, and the whole point of use at the exit of catarrh sore throat Golodaniya.Pri, rule developed inflammation diffuse mucous membranes of the throat and Russia. Clarify thickening and congestion of the lining of the pharyngeal mucosa gortani.Faringoskopiya thin atrophic sore throat. In other words, the width of the mucous membranes and purulent mucus secretion and a group of follicular viscosity. Uvula and soft palate utolscheny.Nastoyka hip: the fruit of the plant must fill books, and it is

Somborske vesti

JAVNI KONKURS za izbor direktora Turističke organizacioje grada Sombora

Turistička organizacija grada Sombora objavila jeoglas za izbor direktora ove ustanove. Oglas objavljujemo u celosti.

Del.broj: 312/2017
Dana: 07.09.2017. godine

Na osnovu člana 8. i 12. Odluke o osnivanju Turističke organizacije grada Sombora i člana 27. Statuta Turističke organizacije grada Sombora, Upravni odbor Turističke organizacije grada Sombora na 14. sednici, održanoj dana07. 09.2017. godine doneo je odluku da raspisuje:

JAVNI KONKURS

za izbor direktora Turističke organizacioje grada Sombora

 Raspisuje se javni konkurs za izbor direktora Turističke organizacije grada Sombora, na mandatni period od 4 (četiri) godine.

 Opis poslova:

Predstavlja i zastupa TOGS, organizuje i rukovodi radom TOGS, donosi i predlaže akte za usvajanje za koje je ovlašćen Zakonom i Statutom, donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, predlaže akte koje donosi upravni odbor TOGS-a, izvršava odluke Upavnog odbora i preduzima mere za njihovo sprovođenje i učestvuje u radu Upravnog i Nadzornog odbora, naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana, stara se o zakonitosti rada, namenskom korišćenju sredstava i raspolaganju imovinom, stara se o izvršenju programa rada i finansijskog plana, stara se o izvršenju planova i ugovornih obaveza i preduzima mere za njihovo izvršenje, odlučuje o nabavci osnovnih sredstava, odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, statutom, opštim aktima i odlukama Skupštine Grada Sombora.

 Uslovi:

Pored opštih uslova propisanihZakonom, kandidat mora da ispunjava i sledeće uslove:1) stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu

2) radno iskustvo od četiri godine, od čega najmanje dve godine na rukovodećim poslovima 3) aktivno znanje stranog jezika koji je obuhvaćen nastavnim planom i programom ministarstva nadležnog za poslove prosvete

4) da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova direktora

5) poznavanje rada na računaru

6) vozačka dozvola B kategorije

Uz prijavu kandidat treba da priloži sledeću dokumentaciju:

1) diplomu ili uverenje o stečenoj visokoj stručnoj spremi (overena fotokopija)

2) izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)

3) uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena fotokopija)

4) uverenje da kanditat nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova direktora

5)dokaz o radnom iskustvu (overena fotokopija radne knjižice, ugovori, rešenja ili druge potvrde) iz kojeg se može utvrditi na kojim poslovima i s kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvi

6) overenu fotokopiju indeksa ili uverenja fakulteta o položenim ispitima iz koga je vidljivo da je kandidat slušao i položio ispit/e iz stranog jezika ili sertifikata o aktivnom znanju stranog jezika

7) biografiju koja sadrži podatke o dosadašnjem radu i ostvarenim rezultatima

8) fotokopija lične karte

9) fotokopija vozačke dozvole

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Javni konkurs se oglašava u listu „Dnevnik“, na oglasnoj tabliNacionalne službe za zapošljavanje i na internet stranici Turističke organizacije grada Sombora .

 Prijave slati na adresu: Turistička organizacija grada Sombora, Trg Cara Lazara 1, 25 000 Sombor u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Ne otvarati - prijava po konkursu za izbor direktora Turističke organizacije grada Sombora“.

 Upravni odbor dužan je da u roku od 15 dana od dana završetka konkursa izvrši izbor kandidata za direktora i predlog dostavi Osnivaču. Na osnovu predloga Upravnog odbora Osnivač imenuje direktora Turističke organizacije grada Sombora.

 Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi neće se uzimati u razmatranje.

 Sve dodatne informacije od značaja za sprovođenje konkursa mogu se dobiti putem telefona: 025/434-350 ili putem mejla: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.(osoba za kontakt Mirjana Ivković, dipl.pravnik).

Predsednik Upravnog odbora TOGS

Igor Petrović

 

Share this article

Ostavite vaš komentar i ovde...

Još vesti iz kategorije...

Newsletter

Prijavite se na Newsletter i dobijajte najnovije vesti u vaš inbox
Top